Gusül Abdesti Sabaha Ertelenebilir mi?Ali Rıza Demircan - Gusül Abdesti Sabaha Ertelenebilir mi? Flash TV - Cuma'dan Cuma'ya - 20/01/2006.